Make your own free website on Tripod.com
Rezensionen / Reviews / Recensies

German-Art-Project, Fabian Koch

Immo Jalass wurde 1938 in Hamburg geboren. Der Autodidakt widmete sich seit den 60er und 70er Jahren der Zeichnung und der Malerei. Seine Werke wurden in zahlreichen Ausstellungen international ausgestellt und von 1971 bis 1972 war er Dozent an der Famous Artists School Amsterdam. In den letzten Jahren bedient sich Jalass ausschließlich des Computers als Werkzeug für seine digitale Fotokunst.

Jalass Arbeiten erscheinen wie Visionen vor dem Auge des Betrachters: Grundsätzlich sind Landschaften, manchmal mit und manchmal ohne einzelne, fabrikartig anmutende Gebäude zu sehen. Manchmal sind einzelne menschliche Figuren, schemenhaft wie Maßstabsmännchen in architektonischen Zeichnungen, dargestellt. Immer jedoch wird diese Ebene der Bilddarstellung durchbrochen und überwunden. Ist die Landschaft, das, was wir sehen, die Realität, oder nicht etwas dahinter? Ist das, was wir sehen wirklich? Und sehen wir alle dasselbe, ist es nicht nur unser eigenes kleines Universum, das sich aus unserer Perspektive der Dinge ergibt? Der Künstler stellt die Kapazität unsere Wahrnehmungsfähigkeit in Frage, eröffnet den Blick in andere, parallele (?) Ebenen und Dimensionen. Jalass lädt uns ein und erforscht Wege um das beschränkte Fassungsvermögen des menschlichen Geistes zu überwinden.

Auf seinen Werken scheinen Landschaft und Atmosphäre, wie durch Laserstrahlen zerschnitten, in Sphären zerteilt. Dabei wird der Blick frei für etwas Neues, was dahinter liegen könnte. Symbolisch erscheint eine grafisch stilisierte und künstlich anmutende Sonne oben im Zentrum jedes seiner Werke, die den Blick über die Realität oder Scheinrealität hinaus zu ermöglichen scheint. Das Gefühl von visionärem, schillerndem Licht wird durch die helle und intensive Farbwahl unterstützt. Seine Werke erinnern an Welten und Metawahrheiten aus Science Fiktion Romanen wie z. B. von Philip K Dick.

Fabian Koch, www.german-art-project.de
November 2007

------------------------------------

Immo Jalass werd 1938 in Hamburg geboren. De autodidakt heeft zich in 1960 tot 1975 met tekenen en schilderen bezig gehouden. Zijn werken werden in een reeks van tentoonstellingen international geexposeerd. In de jaren 1971 en 1972 was hij dozent aan de Famous Artists School Amsterdam. In de laatste jaren heeft Jalass alleen nog maar de computer als werktuig voor zijn digitale kunst berust.

Jalass beelden verschijnen net zoals visionen voor het oog van de beschouwer: Principieel zijn landschappen soms met en soms zonder enkele, fabriekachtig lijkende gebouwen te zien. Soms zijn er enkele menselijke figuren, schimachtig zoals maatstafmannekens in architectonische tekeningen uitgebeeld. Maar altijd word deze vlakte, het uitgebeeld gebied doorbroken en overwonnen. Is het landschap, hetgeen wat wij zien, de realiteit, of miesschien iets er achter? Is hetgeen wat wij zien werkelijk de realiteit? En zien wij alle hetzelfde?

Is het niet alleen onz eigen klein universum, dat vanuit ons perspectief de dingen laat ontstaan? De kunstenaar trekt de capaciteit van ons waarnemingsvermogen in kwestie en richt het oog op andere, ewenwijdige niveaus en dimensies. Jalass nodigt ons uit en onderzoekt nieuwe wegen om het beperkte opvattingsvermogen van de menselijke geest te overkomen. In zijn werk lijken landschap en atmosfeer alsof door laserstralen gesplijten en in sfeeren verdeelt. Erbij word de blik vrij voor iets nieuws, hetgeen erachter zou kunnen schuilen.

Symbolisch verschijnt een grafies gestileerde en kunstmatig vreemd aandoende zon boven in het midden van zijn werken, hetgeen de blik boven uit de realiteit of schijnrealiteit mogelijk maakt, laat denken. Het gevoel van visioneer, schitterend licht wordt ondersteund door de heldere en intensive kleurkoeze. Zijn werk doet denken aan werelden en metawaarheiden uit science fiction romans van bij voorbeeld Philip K. Dick.

Fabian Koch, www.german-art-project.de

Vertaling uit het duits: Immo Jalass

November 2007

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


RadaЯ - Architectur & Art, Marco de Piaggi

The artist:
Immo Jalass is a German artist known in The Netherlands for his work at the end of the sixties that culminated in an group exhibition at the Stedelijk Museum in Amsterdam in 1969.
In the new millennium, the artist has dedicated himself to computer art. After replacing the easel with a computer monitor and the palette of oil colors with digital graphics programs he is creating digital images that are printed in only one certified copy on different media according with the practical and aesthetic needs and demands. The images presented by the artist are imaginary landscapes, abstract expanses or shots of cities that seem to be taken on another planet.

The technique and the title of the exhibition:
Immo Jalass starts with free composition, photos or parts of photos, sometimes photos of a city and details of buildings. In this sense he sometimes "steals" images from the reality. Later on (in front of his "digital canvas") he begins to treat the images, to distort them, to cut them, to remove or add details, colors and elements from other photos or god knows from where. This process of "mystification" of the reality leads to the creation of an image that overtakes and goes beyond reality itself.

The pictures:
In his bewildered landscapes Jalass captures the grandeur of the space between the speed of light and the perpetual change and through the computer he freezes and crystallizes this vision into an image that takes on aspects of meditation and contemplation, or to put it in the words of the artist into "images that rest in the movement”. The use of the computers is fundamental in this process of crystallization of the speed and the change (or "carpe diem"). Unlike canvas and oil paint the computer allows the creation and variation of many images in a very fast speed. Jalass is always in search of landscapes that contain or at least make you presume "totality": the total image that can awake in the viewer associations of omnipresence (ubiquity). The search for an image that contains and sustains all the images is the goal of Jalass and even though this is, according to the artist, a "a pure ideal impossible to realize" we remain with the “partial” images - on show in the gallery Radar - as a documentation of a valuable artistic and meditative research.

The concept:
According to Immo Jalass the "concept", "conceptual art", "art without concept” ect. are scaffoldings often created due to the lack of free and "primordial creativity”. On the other hand - says the artist - culture creates these scaffoldings for the purpose of development. Between these two extremes ("primordial creativity" and “cultural concept”) there is the ultimate picture, the work of art.
Conceptual art in the seventies led to the definition of "everything is art” and the same Jalass has played an active role in it with the project to exhibit the family van Dijk at the Stedelijk Museum in Amsterdam. Today Immo Jalass is in search of total images that act as smart structures and are opposed to found structures. The goal of Jalass is to create for the viewer worlds of images of infinite vastness (through imaginary landscapes) that are both exciting, eerie, inspiring, images that should therefore be seen as "moments of eternity”.

RADAЯ – Architecture & Art
Rozengracht 77 A
1016 LT Amsterdam
Email: info@radar-amsterdam.com
Internet:www.radar-amsterdam.com
Expositie: “Distorted Cities to Rob and Lie”
Computerpaintings: Immo Jalass
Vernisage and Opening: 26th march, 17h

RadaЯ - Architectur & Art, Rozengracht 77 A, 1016 LT Amsterdam, March 2011

DSC02094 to be printed
Gallery Radar - Architecture & Art - 24-03-2011


De kunstenaar

Immo Jalass is een Duitse kunstenaar die in Nederland vooral bekend is uit de jaren zestig, met als toppunt een groupsexpositie in het Stedelijk Museum in Amsterdam in 1968. In het nieuwe millennium heeft hij zich toegelegd op computerkunst. Nadat hij de ezel had vervangen door een computermonitor en het schilderspallet met olieverf voor grafische programma’s is hij begonnen met het scheppen van digitale afbeeldingen die allen worden afgedrukt als één gecertificeerde kopie op verschillende media, naar gelang de praktische en esthetische vereisten. De afbeeldingen die hier worden gepresenteerd zijn denkbeeldige landschappen, abstracte uitweidingen of kiekjes van steden die wel op een andere planeet lijken te zijn genomen.

Techniek en titel van de expositie

Immo Jalass begint met een vrije compositie, met foto’s of gedeeltes daarvan en soms met afbeeldingen van een stad of een detail van een gebouw. In zeker zin ‘steelt’ hij de afbeelding zodoende van de werkelijkheid. Later (achter zijn ‘digitale canvas’) bewerkt hij de afbeeldingen, vervormt ze, verknipt ze, verwijdert of voegt details toe, of kleuren en onderdelen van andere foto’s of God weet waar vandaan. Dit proces van ‘mystificatie’ van de werkelijkheid leidt tot de schepping van een afbeelding die de werkelijkheid overneemt en zelfs eraan voorbij gaat.

De afbeeldingen

In zijn verbijsterende landschappen vangt Jalass het grootse van de ruimte tussen de snelheid van het licht en de voortdurende verandering en dankzij de computer kristalliseert zijn visioen in een afbeelding die eigenschappen van meditatie en overdenking bevatten. Of, om het in de woorden van de kunstenaar uit te drukken, ‘afbeeldingen die rusten in beweging’. Het gebruik van de computer is de grondslag van dit proces van kristallisatie van snelheid en verandering (of carpe diem). In tegenstelling tot canvas en olieverf staat de computer creatie en variatie met grote snelheid toe. Jalass zoekt altijd naar landschappen die op zijn minst iets van de ‘totaliteit’ herbergen of je ertoe uitdagen dit erin te zien: de gehele afbeelding kan in de toeschouwer associaties met alomtegenwoordigheid veroorzaken. De zoektocht naar een afbeelding die alle beelden zowel in zich heeft als vasthoudt is zijn doel. Zelfs al is dit volgens de kunstenaar een ‘puur ideaal dat onmogelijk te bereiken is’ blijven wij achter met de ‘gedeeltelijke’ beelden – getoond in galerie Radar – als documentatie van een waardevol en meditatief onderzoek.

Het concept

Volgens Immo Jalass zijn ‘concept’,‘conceptuele kunst’, ‘kunst zonder concept’ constructies die vaak het gevolg zijn van een gebrek aan vrije of ‘oorspronkelijke creativiteit’. Aan de andere kant, zegt de kunstenaar, scheppen culturen deze constructies met als doel de ontwikkeling. Tussen deze twee extremen (‘oorspronkelijke creativiteit’ en ‘cultureel concept’) zit de ultieme afbeelding: het kunstwerk.

Conceptuele kunst leidde in de jaren 70 tot de definitie van ‘alles dat de mens maakt is kunst’ en Jalass heeft toentertijd een actieve rol gespeeld in een project om de Familie van Dijk te exposeren in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Deze dagen zoekt Jalass naar totale beelden die functioneren als intelligente structuren en tegengesteld zijn aan gevonden structuren. Het doel van Jalass is om voor de toeschouwer een wereld van beelden die eindeloosheid (door verbeelde landschappen) te scheppen die tegelijk opwinden als ongemakkelijk en inspirerend zijn. Beelden die aldus gezien zouden moeten worden als ‘momenten van eeuwigheid’.

RadaЯ - Architectur & Art, Rozengracht 77 A, 1016 LT Amsterdam, February 2011

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DSC02092 to be printed DSC02096 to be printed
Marco de Piaggi / Immmo Jalass - Gallery Radar - Architecture & Art - 24-03-2011


Computerpaintings: Immo Jalass

Der Kuenstler:

Immo Jalass ist ein in den Niederlanden bekannter Kuenstler, dessen Arbeiten am Ende der sechziger Jahre in einer Gruppenausstellung im Stedelijk Museum Amsterdam kulminierte. Im neuen Millenium wandte sich Jalass dem Computer zu. Nachdem er die Staffelei mit dem Computermonitor und die Palette mit den Acrylfarben gegen Grafik- und Malprogramme getauscht hatte, werden digitale Bilder geschaffen. Sie werden auf hochwertige Papiere gedruckt und koennen anschliessend entsprechend praktischer Wuensche und aesthetischer Vorstellungen mit verschiedensten Materialien wie z. B. MDF, Forex, Aluminium und Dibond usw. mechanisch wie chemisch verbunden.

Die vom Kuenstler praesentierten Images (Bilder) sind imaginierte, frei komponierte Landschaften, abstrakte Erweiterungen oder eine Art Stadtbilder als koennten sie von einem anderen Planeten stammen.

Die Technik und der Titel der Ausstellung:

Jalass beginnt seine Arbeiten mit freier Komposition, mit Fotos oder Teilen von Fotos, manchmal Stadtansichten oder Einzelheiten von Gebaeuden. In diesem Sinne „klaut“ er der Wirklichkeit manchmal ihre Bilder. Spaeter (vor seiner „digitalen Leinwand“) werden die Bilder bearbeitet, sie werden gestoert, beschnitten, Teile werden herausgenommen und andere hinzugefuegt, Farben und Elemente aus anderen Fotos oder Gott weiss woher. Dieser Prozess der „Mystifikation“ der Wirklichkeit fuehrt zu Bildern, die die Realitaet uebernehmen, ja selbst ueber diese hinauszuwachsen scheinen.

Die Bilder:

In seinen verwirrenden Landschaften scheint Jalass die Grossartigkeit des Raumes zwischen Lichtgeschwindigkeit und endlosem Wechsel einzufangen, um diese Visionen dann mit dem Computer bis zu einem Bild, das Aspekte von Meditation und Kontemplation annimmt, einzufrieren und zu kristallisieren oder um es mit den Worten des Kuenstlers zu sagen: „Bilder die in ihrer Bewegung ruhen“. Die Nutzung des Computers ist in diesem Prozess der Kristallisation der Geschwindigkeit und der Wandlungen (oder „carpe diem“) unabdingbar.

Im Gegensatz zu Leinwand und Oelfarben erlaubt es der Computer die Kreation und Variation vieler Bilder in sehr hoher Geschwindigkeit. Jalass ist immer auf der Suche nach Landschaften die „Totalitaet“ enthalten oder zumindest so etwas erahnen lassen. Das totale Bild das beim Betrachter Assoziationen von Allgegenwaertigkeit (Ubiquitaet). Sein Ziel ist die Suche nach einem Bild das alle Bilder enthaelt wie umfasst, obwohl dies nach Jalass lediglich „ein pures Ideal und unmoeglich zu realisieren“ ist. Somit bleiben zurueck mit den bis heute realisierten Bildern – zu sehen vom 26. Maerz bis zum 16. April 2011 in der Galerie RadaR – als einer Dokumentation wertvoller kuenstlerischer  meditativer Arbeiten.

Das Konzept:

Nach Immo Jalass sind „Konzept“, „Konzeptkunst“, „Kunst ohne Konzept“ usw. Hilfskonstruktionen aus Mangel an freier und „urspruenglicher Kreativitaet“. Auf der anderen Seite – sagt der Kuenstler – produziert die Gesellschaft diese Hilfskonstruktionen zum Zwecke einer Entwicklung. Zwischen diesen beiden Extremen („urspruegliche Kreativitaet“ und „kulturelles Konzept“) findet sich das ultimative Bild, das Kunstwerk.

Konzeptkunst fuehrte in den siebziger Jahren zu Ausspruechen wie „Alles ist Kunst“ und derselbe Jalass hatte dabei mit seinem Projekt zur Ausstellung der Familie van Dijk im Stedelijk Museum Amsterdam eine aktive Rolle gespielt. Heute ist Immo Jalass auf der Suche nach totalen Bildern die als feine Strukturen im Kontrast zu gefundenen Strukturen fungieren. Sein Ziel ist es, dem Betrachter Bildwelten unermesslicher Groesse (durch imaginierte Landschaften) zu bieten, Bildwelten die aufregend, unheimlich aber ebenso inspirieren und somit als „Augenblicke der Ewigkeit“.

Galerie Radar, Marco de Piaggi, Amsterdam im Maerz 2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artconsultant Aldis Browne writes:

Interesting work! Whereas many artists approach photo manipulation as an end - and thus produce works that screams Photoshop - many of your photos approach the computer as a tool to open a dialogue between reality and imagination. But you take it a critical step beyond. The result often is as much about "feeling" as image, and that sets your work apart. The art form is in its infancy, and you may well leave your stamp upon it. Congratulations, and keep going.

On Wed, Aug 14, 2013 at 5:56 AM

ArtConsultant.com, Aldis Browne Fine Arts, Inc., Suite J, 7752 Fay Avenue, La Jolla CA 90291

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Elizabeth Hoeveler comments Immmo Jalass on "A Singular Creation" - 18-06-2014

bild37.jpg to be printed

Immo Jalass's computer paintings

How many dimensions can we see? Three, on a 'normal day. On a 'normal' day, however, I might
be fooled into thinking I'm somewhere else - or many other places at the same time, while looking
at Immo Jalass's digital offerings. I can cross dimensions and have a foot in several. I can extend
the one dimension I'm in and reshape it to my wish. I can focus on a fruit color and have that color
move back or forward out of the fruit bowl. Immo Jalass makes us realize what scientific minds
have been talking about for years - If I were teaching Quantum Physics this would be part of my
tutorial - even the sleepiest student would be galvanized into realizing that, not only is this art,
but quantum textbook illustrations of 'leaping ' exercises. Look at these pictures, the math can
come later. Like someone learning music - hear the songs, play the songs and learn the sheet
symbols later ... It is first about the feeling you get and the realization of something new and fantastic.
I think you get my general idea. I think Jalass has the most visionary point of view
this commenter has seen in a while. I love all kinds of art. Art can make you feel good, it can lift you
up or throw you down - Good art makes you feel and if it makes you feel AND makes you think, even
better. Jalass's work definitely makes my cogs turn. Please take a look and come to your own
conclusions. I don't want to push this down anyone's throat - it sometimes takes getting used to -
but I think you'll come around.
Meanwhile, we also have examples of his work from the 60's., pretty edgy and evocative - stands
the test of time in my view. He has sculpted with plaster and painted with oils and acrylic.
Here's a bio written by the artist:
Born 1938 in Hamburg, Germany. Autodidact (self taught).
Immo Jalass is a German artist known in The Netherlands for his work at the end of the sixties that
culminated in an group exhibition at the Stedelijk Museum in Amsterdam in 1969.
In the new millennium, the artist has dedicated himself to computer art. After replacing the easel
with a computer monitor and the palette of oil colors with digital graphics programs he is creating
digital images that are printed in only one certified copy on different media according with the practical
and aesthetic needs and demands. The images presented by the artist are imaginary landscapes,
abstract expanses or shots of cities that seem to be taken on another planet.
The pictures:
In his bewildered landscapes Jalass captures the grandeur of the space between the speed of light
and the perpetual change and through the computer he freezes and crystallizes this vision into an
image that takes on aspects of meditation and contemplation, or to put it in the words of the artist
into "images that rest in the movement”. The use of the computers is fundamental in this process
of crystallization of the speed and the change (or "carpe diem"). Unlike canvas and oil paint the
computer allows the creation and variation of many images in a very fast speed. Jalass is always in
search of landscapes that contain or at least make you presume "totality": the total image that can
awake in the viewer associations of omnipresence (ubiquity). The search for an image that contains
and sustains all the images is the goal of Jalass and even though this is, according to the artist,
"a pure ideal impossible to realize" we remain with the “partial” images - on show at the artists Galerie
Galerie Jalass as a documentation of a valuable artistic and meditative research.

I'd like to thank Immo Jalass for sharing his considerable work with ASC - I am a more
enlightened person for knowing him and his art. Ehoeveler

The original article on ASC A Singular Creation

Especially to mention are:

They never met, Who come, Asshifting, The Winner, Asappeared, Ongame, Highsensed

Older works:

Freefigured, Visionfigured, Numberedgoal, Grouping1, Grouping2, Wildflowers, THEindhoven - Acryl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elizabeth Hoeveler kommentiert Immmo Jalass auf "A Singular Creation"

Wieviele Dimensionen koennen wir sehen? Drei, an einem gewoehnlichen Tag. An einem 'normalen' Tag, wie auch immer, ich koennte mich genarrt fuehlen zu denken ich waere irgendwo anders – oder an vielen Orten gleichzeitig, waehrend ich mir Immo Jalass's digitale Arbeiten anschaue. Ich kann Dimensionen ueberqueren und habe einen Fuss in mehreren, ich kann die eine Dimension ausdehnen in der ich mich befinde und diese entsprechend meinen Wuenschen umgestalten. Ich kann eine Fruchtform fokussieren und sich die Farbe vor- und rueckwaerts aus der Fruchtform bewegen lassen. Immo Jalass laesst uns realisieren was Wissenschaftlicher seit vielen Jahren diskutieren – wenn ich die Quanten Physik lehren wuerde, dann waere dies eines meiner Themen. Selbst der verschlafendste Student waere bei Realisation dieses Umstandes wie galvanisiert, nicht nur das dies Kunst ist, sondern Textbuchillustrationen der Quantenphysik wuerden mit diesen Bildern entflammen.

Schauen Sie sich diese Bilder an, Analyse und Beurteilung kommen spaeter. Wie wenn jemand die Musik erlernt – hoere den Gesang, spiele die Musik und erlerne die Noten und ihre Schluessel spaeter … Gute Kunst kann Gefuehle wecken. Wenn sie dich fuehlen laesst UND dich ans denken setzt umso besser. Jalass' Arbeiten steigern definitiv mein Wahrnehmungsvermoegen (turn on my cogs). Schauen Sie genau hin und gelangen Sie zu eigenen Erkenntnissen. Ich bin sicher Sie koennen sich die zugrunde liegenden Ideen selbst erschliessen. Ich denke dass Jalass den visionaersten “point of view” zeigt, dem diese Kommentatorin in der letzten Zeit begegnet ist. Ich liebe die verschiedensten Kunstarten. Kunst kann deine Gefuehle heben, dir ein gutes Gefuehl geben, sie kann dich erheben und sie kann dich umwerfen oder niederschlagen – ich will Ihnen dies alles nicht in den Rachen werfen (machmal gewoehnt man sich einfach daran). Ich denke, dass Sie letztendlich selbst den Weg zur Erkenntnis finden. Inwischen haben wir ein paar Beispiele seiner Arbeiten aus den sechziger Jahren, ziemlich scharf und evokativ. Arbeiten die nach meiner Ansicht dem Test der Zeit durchaus standhalten. Er hat Gipsskulpturen gemacht und hat mit Oel und Acryl gemalt. Hier folgt ein Ausschnitt aus seiner Biographie:

Geboren 1938 in Hamburg, Autodidakt.
Immo Jalass ist ein in den Niederlanden bekannter Kuenstler, dessen Arbeiten am Ende der sechziger Jahre in einer Gruppenausstellung im Stedelijk Museum Amsterdam kulminierte. Im neuen Millenium wandte sich Jalass dem Computer zu. Nachdem er die Staffelei mit dem Computermonitor und die Palette mit den Acrylfarben gegen Grafik- und Malprogramme getauscht hatte, werden digitale Bilder geschaffen. Sie werden auf hochwertige Papiere gedruckt und koennen anschliessend entsprechend praktischer Wuensche und aesthetischer Vorstellungen mit verschiedensten Materialien wie z. B. MDF, Forex, Aluminium und Dibond usw. mechanisch wie chemisch verbunden.

Die vom Kuenstler praesentierten Images (Bilder) sind imaginierte, frei komponierte Landschaften, abstrakte Erweiterungen oder eine Art Stadtbilder als koennten sie von einem anderen Planeten stammen.

Die Bilder:
In seinen verwirrenden Landschaften scheint Jalass die Grossartigkeit des Raumes zwischen Lichtgeschwindigkeit und endlosem Wechsel einzufangen, um diese Visionen dann mit dem Computer bis zu einem Bild, das Aspekte von Meditation und Kontemplation annimmt, einzufrieren und zu kristallisieren oder um es mit den Worten des Kuenstlers zu sagen: „Bilder die in ihrer Bewegung ruhen“. Die Nutzung des Computers ist in diesem Prozess der Kristallisation der Geschwindigkeit und der Wandlungen (oder „carpe diem“) unabdingbar.

Im Gegensatz zu Leinwand und Oelfarben erlaubt es der Computer die Kreation und Variation vieler Bilder in sehr hoher Geschwindigkeit. Jalass ist immer auf der Suche nach Landschaften die „Totalitaet“ enthalten oder zumindest so etwas erahnen lassen. Das totale Bild das beim Betrachter Assoziationen von Allgegenwaertigkeit (Ubiquitaet). Sein Ziel ist die Suche nach einem Bild das alle Bilder enthaelt wie umfasst, obwohl dies nach Jalass lediglich „ein pures Ideal und unmoeglich zu realisieren“ ist. Somit bleiben zurueck mit den bis heute realisierten Bildern – zu sehen vom 26. Maerz bis zum 16. April 2011 in der Galerie RadaR – als einer Dokumentation wertvoller kuenstlerischer meditativer Arbeiten.

Aktuelle Arbeiten:

Ich moechte Immo Jalass dafuer danken seine beachtenswerten Arbeiten mit ASC zu teilen – durch Kennenlernen des Kuenstlers und seiner Kunst bin ich eine weiter aufgeklaerte (erleuchtete) Person.

Ehoelever

Asingularcreation

I'd like to thank Immo Jalass for sharing his considerable work with ASC - I am a more
enlightened person for knowing him and his art. Ehoeveler

Elizabeth Hoeveler (ASC) comentando sobre as obras de arte de Immo Jalass

Quantas são as dimensões que podemos ver? Três, em um dia ‘normal’. Em um dia ‘normal’, entretanto, Eu poderia estar enganada em pensar que estou em outro lugar qualquer – ou em muitos outros lugares ao mesmo tempo, enquanto observo nas ofertas digitais de Immo Jalass. Eu posso atravessar dimensões e ter um pé em várias. Eu posso estender a primeira dimensão que estou e remodelá-la para o meu desejo. Posso me concentrar na cor de uma fruta e fazer essa cor mover-se para trás ou para fora do cesto de frutas. Immo Jalass nos faz perceber o que mentes científicas têm falado sobre há anos – Se eu fosse ensinar Física Quântica isso faria parte do meu tutorial – mesmo o aluno sonolento estaria estimulado a perceber, que isso não é apenas arte, mas ilustrações de livros didáticos do quantum de ‘pular’ exercícios.

Immo Jalass facing3de Immo Jalass, O Artista Digital de HamburgoOlhe para estas fotos, a matemática pode vir mais tarde. Como alguém aprendendo música – ouve as músicas, toca as músicas e aprende os símbolos da folha depois… É primeiro sobre o sentimento que você tem e a realização de algo novo e fantástico. Estou certa de que você entendeu a idéia geral. Eu acho que o Jalass tem o ponto de vista mais visionário que esta comentarista já viu há algum tempo. Eu amo todos os tipos de arte. A arte pode fazer você se sentir bem, pode levantá-lo para cima ou para jogá-lo para baixo – A boa arte faz você sentir e se ela te faz sentir E faz você pensar, melhor ainda.


O trabalho de Jalass definitivamente faz minhas engrenagens girarem. Por favor, dê uma olhada e chegue a suas próprias conclusões. Eu não quero empurrar isso goela abaixo de ninguém – é que às vezes leva tempo para se acostumar – mas Eu acho que você vai pensar por aí. Enquanto isso, nós também temos exemplos de seu trabalho a partir dos anos 60, muito nervoso e evocativo – resiste ao teste do tempo na minha opinião. Ele esculpiu com gesso e pintou com óleos e acrílico.

Immo Jalass bild329 Immo Jalass, O Artista Digital de Hamburgo Aqui está uma biografia escrita pelo artista: Nascido 1938, em Hamburgo, Alemanha. Autodidata. Immo Jalass é um artista alemão conhecido na Holanda por seu trabalho no final dos anos sessenta, que culminou com uma exposição coletiva no Museu Stedelijk de Amsterdã, em 1969. No novo milênio, o artista tem se dedicado à arte de computador. Depois de substituir o cavalete com um monitor de computador e da paleta de cores do óleo com programas digitais gráficos ele está criando imagens digitais que são impressas em apenas uma cópia autenticada em diferentes meios de acordo com as necessidades e demandas práticas e estéticas.

As imagens apresentadas pelo artista são paisagens imaginárias, extensões abstratas ou fotos de cidades que parecem ser tiradas em outro planeta. As fotos: Em suas paisagens perplexos Jalass captura a grandiosidade do espaço entre a velocidade da luz e a mudança perpétua e através do computador ele congela e cristaliza essa visão em uma imagem que assume aspectos de meditação e contemplação, ou para colocá-las nas palavras do artista em “imagens que repousam no movimento”. A utilização dos computadores é fundamental nesse processo de cristalização da velocidade e da mudança (ou “Carpe Diem”).

O Artista Digital de Hamburgo Ao contrário de tela e tinta a óleo o computador permite a criação e variação de muitas imagens em uma velocidade muito rápida. Jalass está sempre em busca de paisagens que contêm ou pelo menos faz você presumir “totalidade”: a imagem total que pode despertar nas associações do espectador a onipresença (ubiquidade). A busca por uma imagem que contém e sustenta todas as imagens é o objetivo do Jalass e apesar disso, de acordo com o artista, “um ideal puro impossível de realizar” nós continuamos com as imagens “parciais” – em exibição no website http://galeriejalass.tripod.com   como uma documentação de uma valiosa pesquisa artística e meditativa.

Trabalho atual:  They never met

Trabalho antigo:  Freefigured

Eu gostaria de agradecer a Immo Jalass por compartilhar seu trabalho considerável com ASC – Eu sou uma pessoa mais esclarecida por conhecê-lo e conhecer sua arte.” – Ehoeveler.

ASC  =   A Singular Creation

Para ver mais de seu trabalho vá em:   Immo Jalass Website   Facebook Perfil  |  Facebook Fan Page

IMMO JALASS
E-mail:  i.jalass@upcmail.nl
Solomon Walker

Founder/CEO at MUSEUM of DIGITAL FINE ARTS

meatmodfa

Immo Jalass is an autodidact.; a self-taught extraordinary creative artist, whose vast body of captivating artwork journeys through several fertile decades, touching on nearly all the major art movements of the 20th century. And, given all that, the most surprising thing about Immo's artistic output is, that the work remains unique and totally Immo Jalass, even in this early dawn of the 21st century. Teamed with an enthusiastic curiosity that fuels his vision, his creative input and output is tremendous. He is a thoughtful and generous being, who is always ready to share his knowledge and to lend assistance to his fellows. I highly recommend Immo Jalass for any artistic endeavours he pursues or that are proposed for him; and of course, I highly support and recommend his artist work to buyers and collectors at all levels.
See my solo exhibition at the MoDFA - Museum of Digital Fine Art
Victoria A. Dickinson on "Asentered1c"
Immo, this digital painting is so rich, colorful, serene, beautiful, and so seasonally-appropriate. I just love your handling of the natural elements in their different textures, shades, and colors. It's magnificent!

Asentered1c


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Showflipper about Immo Jalass

at https://showflipper.com/blog/blog.php?id=22&title=Digitally-abstract-art-by-Immo-Jalass-

---------------------------------------------------------------------------

One picture will look at you with piercing dark eyes and the other looks like reality just melted into the future. One will seem like digital energy trapped in a picture and the other will look like a regular abstract art. They will seem bizarre and unnatural at first and a moment later they will all make complete sense. Immo Jalass' show looks like a redefinition of art in its own electrifying way.

When the SF team heard about the unique and edgy form of digital art created by Immo Jalass, we approached him to find out exactly how he created his amazing artworks. Immo's show stands out with the complex looking paintings that looking like digital energy scattered across the screen. He has a unique process to create each piece of artwork that makes it look like it has sprung forth from the future.

The Process

He calls it condensed abstraction - A complex procedure of copying, pasting, coloring, decoloring, stretching, and editing each image in such a way that each process gives it a new sense.

More than a decade ago, when half of the world was discovering the pros and cons of the computer, Jalass was busy thinking different. "In the new millennium, I replaced the easel with a computer monitor and an oil palette with digital programs; I dedicated myself to computer art." says Immo who works with one or two photographs and puts them under a hundred different processes to create a digitally amazing output. "I work with the image until not even one of the original pixels is left." The digital art created by him look so electrifying that Jalass himself remains moved by many of them. "Some of them make me look at them again and again and I wonder how I have been able to create this."

The Outcome

Jalass' creations like 'As developing', 'Free viewed' and 'Victory' have the electromagnetic ability to make them look like they are in constant motion. His creations are mostly digitally electrified outcomes of imaginary landscapes, abstract expanses, or shots of cities that seem to be taken from another planet or time zone.

Looking through Immo Jalass' show on the SF Studio one can easily be taken aback by its edgy and eclectic artworks. Each creation is more bizarre and more intricately beautiful than the other.

SF Studio has housed several out of the box artists like Heinz Sterzenbach with his rust painting called Ferroprinting and Rony Bolivar with his Fluidalismo paintings. Immo is another artist who has long since developed his own style and technique. Jalass' digitally abstract creations show his edgy outlook towards art. His ability to make each piece look like a picture from the future is commendable.

Most conventional art forms are slowly being replaced by newer ones. The canvas is being replaced by different forms of digital art. Immo Jalass has redefined abstract art by replacing oil paint with graphics. Condensed abstraction shows digital art in the most unique and amazing ways.

The video
E-Mail | Home | Picturesearch | Back